คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงชายธนศักดิ์ บุตรอำคา ประธาน
  2. เด็กชายกิตติพล สายลี รองประธาน
  3. เด็กปัณฑารีย์ อินทร์แก้ว รองประธาน
  4. เด็กหญิงชลธิชา สร้อยมาลัย เหรัญญิก
  5. เด็กหญิงหฤทัย ศรีสมุทร สวัสดิการ
  6. เด็กหญิงนิภาพร มั่นหมาย อนามัย
  7. เด็กชายวราวุธ วิเศษศรี นันทนาการ
  8. เด็กหญิงกานต์ชนิต เป็นมงคล ประชาสัมพันธ์
  9. เด็กหญิงลินลดา การุณ ปฏิคม
  10. เด็กหญิงสุทธิดา ราชาวงศ์ เลขานุการ