คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. จ.ส.อ.(พิเศษ)อัมพร มหาอุด ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
  2. นายฉลอง สิงห์หันต์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
  3. นายสมาน พวงมาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
  4. นางปราณี ภูจำเนียร ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
  5. นางรินนา นรสาร ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
  6. นายช่วง การุณ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
  7. นางทาริณี ไชยศรี ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
  8. นายวัชสิทธิ์ เจริญพร ผู้แทนครู กรรมการ
  9. นางสาวจารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ