ประวัติโรงเรียน

1. ความเป็นมา

ภาพรวมของโรงเรียน

1. ความเป็นมา

          1.1 ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2524 โดยเปิดทำการสอนเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดงขุมข้าวฯทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีนักเรียน 61 คน ครู 3 คน คือ 1.นายชัยพล ชูพันธ์ 2.นายรัตน์ณรงค์ วงศ์กาฬสินธุ์ 3.นางพิสมัย ชูพันธ์ ต่อมาปี 2526 สปจ.สกลนคร ประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2526 โดยโอนครูมาจากโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 5 คนและให้นายชัยพล ชูพันธ์ รักษาการตำแหน่งอาจารย์ใหญ่มีนักเรียนชั้น ป.1–6 จำนวน 120 คน ได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 แบบ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง (ภายหลังหลวงปู่ภูพาน บริจาคเงินปรังปรุงชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนเพิ่มเติม )

          พ.ศ. 2527 ได้รับคำสั่งแต่งตั้งครูใหญ่คนแรก คือ นายชัยพล ชูพันธ์

          พ.ศ. 2528 ได้รับตัดโอนข้าราชการครูมาทำการสอนเพิ่มอีก 2 คน คือ นายโยธิน ธุระเทศ และนางทันสมัย ผิวฟัก รวมมีข้าราชการครูทั้งสิ้น 8 คน

          พ.ศ. 2529 ได้รับประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง และได้รับงบประมาณต่อไฟฟ้าภายในโรงเรียน

          พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบพ.1 และได้รับการอนุเคราะห์ในการ ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง พร้อมครุภัณฑ์ จากหลวงปู่ภูพาน (พระเจนยุทธนา จิรยุทโธ) ปีการศึกษา 2543 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็กระดับจังหวัด

          ปีการศึกษา 2559 ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปีการศึกษา 2559 ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

          ปีการศึกษา 2561 ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

          ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา และคะแนนเฉลี่ยรวมสูงเป็นอันดับที่ 1 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1

          ปีการศึกษา 2564 ผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว สพฐ. จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปีการศึกษา 2564 ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ “ค่าของแผ่นดิน” จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเสนอเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” ตามระเบียบการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา ต่อมาที่ประชุม กศจ.สกลนคร ได้มีมติ ให้เปลี่ยนชื่อตามที่ขอ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ปี พ.ศ. 2565 ได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐาน ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

          ปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” ทำหนังสือถึงราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ได้นำความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระมหากรุณาทรงรับโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

          ปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1–ป.6 มีผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 5 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ธุรการ 1 คน ครูจิตอาสา 1 คน นักการภารโรง 1 คน รวมมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 12 คน มีนักเรียนจำนวน 83 คน มีสิ่งก่อสร้างจากเงินบริจาคได้แก่ ห้องน้ำนักเรียน 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง มีสิ่งก่อสร้างที่สนับสนุนโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หลัง อาคารโรงเรือนปลูกผักจำนวน 1 หลัง อาคารโรงเรือนเพาะชำจำนวน 1 หลัง ซุ้มไม้เลื้อย จำนวน 1หลัง ถังเก็บน้ำคอนกรีตขนาดความจุ 2500 ลิตร จำนวน 4 ถัง

ปรัชญาโรงเรียน

นตถิ ปญญาสมา อาภาแสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี”

คำขวัญโรงเรียน เรียนดี มีคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

ระดับปฐมวัย : มิตรภาพดีมีจิตสาธารณะ

ระดับประถมศึกษา : มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่ความพอเพียง

เอกลักษณ์

ความมีระเบียบวินัย

สีประจำโรงเรียน

สีม่วงและสีเหลือง

ข้อมูลผู้บริหาร

          ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวจารุวรรรณ บุ่งวิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด PH.D. สาขาDoctor of Philosophy in Education with specialization in Educational Administration ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน

การพัฒนาโรงเรียนในช่วงตั้งแต่ ปี 2562 - 2563