ประวัติโรงเรียน

1. ความเป็นมา

ภาพรวมของโรงเรียน

1. ความเป็นมา

          1.1 ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  มีเนื้อที่  10  ไร่  3  งาน  29  ตารางวา  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2524  โดยเปิดทำการสอนเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว ฯ  ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4  มีนักเรียน 61  คน  ครู 3  คน  คือ  1.  นายชัยพล  ชูพันธ์  2.  นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์  3.  นางพิสมัย  ชูพันธ์ ต่อมาปี  2526  สปจ.สกลนครประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ตั้งแต่วันที่  29  กรกฎาคม 2526  โดยโอนครูมาจากโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว  5  คนและให้นายชัยพล  ชูพันธ์ รักษาการตำแหน่ง    อาจารย์ใหญ่  มีนักเรียนชั้น  ป. 1 – 6 จำนวน 120 คน ได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอาคารเรียนแบบ สปช.  601  จำนวน  4  ห้องเรียน  1  หลัง

                 พ.ศ.  2529  ได้รับประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.  601  จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง และได้รับงบประมาณต่อไฟฟ้าภายในโรงเรียน

                 พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ.  1 และได้รับการอนุเคราะห์ในการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง พร้อมครุภัณฑ์ จากหลวงปู่ภูพาน (พระเจนยุทธนา จิรยุทโธ) 

                 พ.ศ.  2562  ได้รับเงินบริจาค จากชมรมปันน้ำใจสู่น้อง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ และต่อเติมก่อสร้างเวทีภายในอาคารเอนกประสงค์

                 พ.ศ.  2562  ได้รับเงินบริจาค จากชมรมปันน้ำใจสู่น้องก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนขนาด 6 ที่นั่ง

                 พ.ศ.  2563  ได้รับเงินบริจาค จากคุณเทียรี่ เมฆวัฒนา ศิลปินวงคาราบาว สนับสนุนการจัดทำระบบน้ำเพื่ออุปโภคภายในโรงเรียน , สร้างศูนย์การเรียนรู้ สวนเกษตรแบบผสมผสานตามรอย พ่อหลวง ร.9 และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน

                 พ.ศ.  2563  ได้รับบริจาคชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากคุณกฤตพล กล่ำเครือ ขนาด 3kw

                 พ.ศ.  2564  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , โรงเรือนปลูกผักมาตรฐาน หลังคากอไก่ , เรือนเพราะชำ ,ซุ้มไม้เลื้อย ,ขุดสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 50 เมตร

                 พ.ศ.  2564 คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ ยื่นคำขอเปลี่ยนขื่อเป็น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” ต่อศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

                 พ.ศ.  2564  ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ เปลี่ยนขื่อเป็น โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”

การพัฒนาโรงเรียนในช่วงตั้งแต่ ปี 2562 - 2563