ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลนางสาวจารุวรรณ  บุ่งวิเศษ
อายุราชการ20 ปี 7 เดือน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณฑิต  กศ.บ.  ปีที่จบ พ.ศ. 2539
วิชาเอก ศิลปศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  ศษ.ม.  ปีที่จบ พ.ศ. 2549
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  Ph.D. ปีที่จบ พ.ศ. 2560
Doctor of Philosophy in Education with specialization in Educational Administration
Adamson  University  มหาวิทยาลัยอดัมสัน  ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการ
บรรจุเป็นข้าราชการครู เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  พ.ศ. 2543 ที่ โรงเรียนเบญจมบพิตร  สำนักงานเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  ขั้นเงินเดือน 6,360 บาท
สถานที่ทำงาน ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เมื่อวันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน