วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

 “โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ จัดการศึกษาโดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชน”
 

พันธกิจ (Mission)

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา”
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
3. ส่งเสริมครูและบุคลากร ใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา
5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
 

เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และคุ้มค่า 

5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง 

6. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา