10 สิงหาคม 2565

ท่าน ปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) นำ เจ้าหน้าที่ กปร. คณาจารย์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่9 ซึ่งเป็นข้าราชการจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ จำนวน 52 ท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน มาศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.จารุวรรณ  บุ่งวิเศษ ผ.อ.รร. บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” เรื่อง การน้อมนำหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเข้มเเข็งและยั่งยืน  ณ. หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ฯ พร้อมชมการสาธิต การสอนแบบบูรณาการ  การวัดและประเมินผลตามกรอบฐานสมรรถนะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียง รร. บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์”  🍃