16 สิงหาคม 65

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “ หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” ต้อนรับคณะข้าราชการสายงานนักการทูตและสายงานวิเทศสหการ จากกระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานและฝึกปฎิบัติงานหลักสูตรนักการทูตแรกเข้า กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2565 โดย ดร. จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผ.อ. รร. บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  “ หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” บรรยายพิเศษ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ  ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชมการสาธิตการสอนแบบ  บูรณาการ การวัดผลประเมินผลตามกรอบฐานสมรรถนะ ,ร่วมปฏิบัติกิจกรรม โครงการอาหารเช้าอิ่มท้อง  สมองดี, โครงการอาหารกลางวันโภชนาการครบถ้วน และชมแปลงสาธิตการเกษตร การประมงน้ำจืดภายในโรงเรียน ที่ดำเนินการ    โดย ทีมงานมดตะนอย นักเรียนหนูน้อยนักเกษตรกรตัวอย่าง🍃