20 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์ “ ต้อนรับคณะนักการทูตแรกเข้า จากกระทรวงการต่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ศึกษาดูงานโรงเรียนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบระดับประเทศ โดยคณะฯ ได้รับฟังบรรยายสรุป จาก ดร. จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผอ. รร. ต่อด้วยชมสาธิตการสอนบูรณาการและร่วมกิจกรรมนักเรียน