24 มีนาคม 2567

ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” จัดนิทรรศการต้อนรับ นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ประธานคณะทำงานและคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมพระญาณเวที อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร