26 มิถุนายน 2565

     โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” ต้อนรับ ท่านอัมพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีฯ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด จาก หลายจังหวัดในภาคอีสาน มาเยี่ยมชม โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบ กิจกรรมต้นกล้าเศษรฐกิจพอเพียง โดยทางท่านอธิบดีและคณะได้มอบอุปกรณ์กีฬา เยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสานฯ และ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหาร และคณะครู  ถึงแนวทางขยายผลแก่สถานศึกษาอื่นทั่วประเทศ ต่อไป