7 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ “หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์ ” ต้อนรับ คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบ และร่วมประชุมวางแผนงานในการให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ของสำนักงาน กปร.