Best practice อาหารเช้าอิ่มท้องสมองดี

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์” เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2-ป.6 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร มีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา ในปีการศึกษา 2562  มีจำนวนนักเรียน 54 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภาพรวมต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกระดับชั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่,ระดับสพฐ. และระดับ ประเทศ ทุกรายวิชา (รายงาน สทศ.) ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียน จากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  พบว่านักเรียนร้อยละ 70 มีน้ำหนักส่วนสูง ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และสภาพจริงของนักเรียนส่วนใหญ่มีร่างกายที่ซูบผอมเวลาเรียนไม่กระตือรือร้น มีอาการเหม่อลอย ไม่ร่าเริงแจ่มใสตามวัย ช่วงสายขณะที่ครูกำลังจัดการเรียนรู้ นักเรียนหลายคนมักมีอาการปวดท้องบ่อย, ขออนุญาตไปดื่มน้ำบ่อย จากการสำรวจของครูประจำชั้น พบว่า นักเรียนร้อยละ 70 ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน และร้อยละ 30 ได้รับประทานอาหารเช้า ที่มีสารอาหารน้อย ไม่ครบห้าหมู่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายตามที่กรมอนามัยระบุว่าเด็กวัยเรียนที่มีอายุ 6 -12 ปี เด็กวัยนี้จะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเรียนรู้อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคต ดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยต้องได้รับพลังงาน 1,400-1,700 กิโลแคลรอรี่/วัน จากแหล่งสารอาหารห้าหมู่ เพราะถ้าเด็กในวัยนี้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กร่างกายแคระแกรน สติปัญญาทึบ ไม่มีความพร้อมในการเรียน ประสิทธิภาพการเรียนรู้และการทำงานต่ำ (รายงานกรมอนามัย) จากการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกครัวเรือน พบว่า ครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่ถึง 3,000 บาทต่อเดือน ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครอง พบว่า ไม่สามารถจัดอาหารเช้าให้ลูก ๆ ได้จากสาเหตุความยากจนและการประกอบอาชีพรับจ้างที่ต้องออกจากบ้านไปแต่เช้ามืด

จึงให้ลูกมาโรงเรียนและรอรับประทานอาหารมื้อแรกคืออาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดให้

 

การไม่ได้รับประทานอาหารเช้าหรือได้รับประทานอาหารเช้าที่มีสารอาหารไม่พียงพอของนักเรียนก่อให้เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหาร ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ล่าช้า ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบด้านจิตใจ ความเครียดและวิตกกังวล อย่างเห็นได้ชัด จากปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียนทุกคนให้ได้รับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
หลวงปู่ภูพานอุปถัมภ์ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จัดทำโครงการอาหารเช้าอิ่มท้องสมองดีขึ้น เพื่อระดมทรัพยากรจากบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนากับทางโรงเรียนจัดหางบประมาณ และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และจัดทำอาหารเช้าที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ ให้นักเรียนได้รับประทานทุกวันที่มาโรงเรียน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 จนถึงปัจจุบัน